Truyện Mìn Lèo #460: Gà con


Trong thế giới của Mìn chắc không có khái niệm sự sống và cái chết.

Truyện Mìn Lèo #460: Gà con
Share Button