Hắc Ám Truyện #170: Say rượu


Hắc Ám Truyện #170: Say rượu

Có rượu vào thì không khác gì đang hất cùn cả, đúng không?

Hắc Ám Truyện #170: Say rượu
Share Button