Nhảm Nhí Ký Sự #23: Ăn dưa bỏ hạt


Lúc nhỏ ăn trái cây cả hạt mẹ hay doạ nó mọc thành cây trong bụng. 🙁

Nhảm Nhí Ký Sự #23: Ăn dưa bỏ hạt
Share Button