Lâm Chấn Thương phần 32: Quan trọng hoá vấn đề


Lâm Chấn Thương phần 32: Quan trọng hoá vấn đề

Những vấn đề nghiêm trọng nhất đều đến từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất.

Lâm Chấn Thương phần 32: Quan trọng hoá vấn đề
Share Button