Lâm Chấn Thương phần 31: Trao đổi tù binh


Lâm Chấn Thương phần 31: Trao đổi tù binh

Đổi một được 2 còn lăn tăn gì, trong chiến tranh cũng phân biệt xấu đẹp hay sao?

Lâm Chấn Thương phần 31: Trao đổi tù binh
Share Button