Nhảm Nhí Ký Sự #1: Bên dưới mạnh mẽ


Xê ri mới xin được ra mắt cả nhà, một xê ri vô cùng nhảm nhí như chính tên gọi của nó vậy.

Nhảm Nhí Ký Sự #1: Bên dưới mạnh mẽ
Share Button