Hắc Ám Truyện #92: Chong chóng tre


Hắc Ám Truyện #91: Có cá mập

Thấy đồ vật lạ tốt nhất đừng xớn xác đụng vào.

Share Button