Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 813: Thuật biến hoá (2)


Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 813: Thuật biến hoá (2)

Và từ đó, người đệ tử phải sang Thái Lan tu luyện.

Share Button