Hắc Ám Truyện #62: Phác thảo


Hắc Ám Truyện #62: Phác thảo

Khi mà những bức tượng cũng đòi hỏi cho mình có một quyền được riêng tư.

Hắc Ám Truyện #62: Phác thảo
Share Button