Hắc Ám Truyện #58: Tử hình


Hắc Ám Truyện #58: Tử hình

Kết thúc cuộc sống của thứ này có khi lại là thú vui của thứ khác.

Share Button