Hắc Ám Truyện #40: Lấy lời khai


Hắc Ám Truyện #40: Lấy lời khai

Có câu “nhân quả nhãn tiền”, tức là hậu quả trước mắt mình nếu mình làm điều ác nhân ác đức, trong trường hợp này thì khá là đúng.

Share Button