Chú cún Awa #82: Vô tình làm việc tốt


Đôi khi làm việc tốt còn dễ gấp mấy lần làm việc xấu.

Share Button