Hắc Ám Truyện #20: Chúa tể sơn lâm


Hắc Ám Truyện #20: Chúa tể sơn lâm

Cười thú chớ vội cười lâu, cười thú hôm trước, hôm sau thú cười.

Share Button