Truyện Điêu Quá #27: Thiếu thốn xác thịt


Rõ ràng xác thịt không thể nào bù đắp cho xác thịt được. :v

Share Button