Truyện Điêu Quá #26: Công ơn nhạc mẫu


Ơn nghĩa nhạc mẫu như biển trời, thân hèn này biết khi nào mới đền đáp đặng?

Share Button