Truyện Điêu Quá #24: Uy trấn thiên hạ


Phận nam nhin trị quốc bình thiên hạ, hà cớ chi mãi quay tròn với thú vui phàm trần cũng yếu nhi?

Share Button