Truyện Điêu Quá #11: Chục năm tu luyện


Sau chục năm tuy luyện, nay truyền lại hết công lực cho hậu bối, quá trình chuyển giao liệu có suôn sẻ?

Truyện Điêu Quá #11: Chục năm tu luyện

Share Button