Thơ thẩn đêm khuya #46: Công nghê mới


Công nghệ mới nhưng đôi khi phải đi liền với thực tế, nếu không sẽ trở thành vô dụng!

Thơ thẩn đêm khuya #46: Công nghê mới

Share Button