Thơ thẩn đêm khuya #45: Vua Soloman


Không thông minh và khôn ngoan dễ gì lên làm vua được?

Thơ thẩn đêm khuya #45: Vua Soloman

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Mr. FAP (bộ mới) phần 241: Miếng bánh to Lúc có thì không ăn, đến lúc dư thừa muốn ăn cũng đã ngán rồi. ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 692: Quyên góp Không quan trọng là quyên góp bao nhiêu, mà quan trọng là cách quyên g...
Lee Chul (bộ mới) phần 5: Bế quan luyện công Đôi khi phải biết đổ thừa cho hoàn cảnh để vượt qua khó khăn. :v ...