Thơ thẩn đêm khuya #38: Bức tường


Phía trước bạn là bức tường nhưng bạn có quan tâm đằng sau bức tường là gì không?

Thơ thẩn đêm khuya #38: Bức tường

Share Button