Chạy và Chạy chap 5: Homerun


Chạy và Chạy chap 5: Homerun

Ai biết nhiều về bóng chày giải thích hộ khái niệm “homerun” với! -_-

Chạy và Chạy chap 5: Homerun
Chạy và Chạy chap 5: Homerun

Share Button