Thơ thẩn đêm khuya #33: Trì hoãn


Không nên trì hoãn quá nhiều, cái cần làm là hãy chậm lại khi cần thiết.

Thơ thẩn đêm khuya #33: Trì hoãn

Share Button