Lee Chul (bộ mới) phần 145: Sai lầm của thiên thần (2)


Lee Chul (bộ mới) phần 145: Sai lầm của thiên thần (2)

Thiên thần là người của nhà trời mà còn sai sót đến 2 lần thì cũng giống như trọng tài bóng đá Việt Nam, hẳn là thiên thần có vấn đề về mặt tư tưởng.

Lee Chul (bộ mới) phần 145: Sai lầm của thiên thần (2)

Share Button