Lee Chul (bộ mới) phần 143: Kẻ tự mãn


Lee Chul (bộ mới) phần 143: Kẻ tự mãn

Chờ thấy đối phương ra đòn vô tác dụng mà vội vàng tự mãn, cho rằng mình hơn đời hơn người.

Lee Chul (bộ mới) phần 143: Kẻ tự mãn

Share Button